Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasielsku

Przejście do sekcji:

Odnośniki

 • Ułatwienia dostępu
 • Intranet
 • Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka:
 • EPUAP
 • Menu

Menu

DOSTĘPNOŚĆ

Treść

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-12.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w tym przypadku jest Pan Rafał Centkowski, adres e-mail: r.centkowski@dpsnasielsk.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 023 69 31 956. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku powołano Koordynatora do spraw dostępności – Panią Wiktorię Baćkowską, adres e-mail: dps@dpsnasielsk.pl .

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku zapewnia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej- adres e-mail: dps@dpsnasielsk.pl ;
 2. przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych- link przekierowujący do Skype: https://join.skype.com/invite/HdhqpNkTzHUZ ;
 3. komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych- link przekierowujący do Skype: https://join.skype.com/invite/HdhqpNkTzHUZ ;
 4. przesyłanie faksów- numer faksu: +48 023 69 30 600;
 5. stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych- link przekierowujący do strony: dps.nowodworski.pl .

Zapewniamy także obsługę z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej- ePUAP: /DPSNasielsk/SkrytkaESP

Zapewniono na stronie internetowej www.dps.nowodworski.pl informację o zakresie działalności Placówki. Informacja jest odczytywalna maszynowo oraz w tekście łatwym do czytania. Zamieszczono również nagranie treści w polskim języku migowym.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ulica Tadeusza Kościuszki 25

Do budynku prowadzą 2 wejścia (1 od ulicy Jaśminowej. 1 od ulicy Tadeusza Kościuszki). Wejście od strony ulicy Jaśminowej jest odpowiednie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku działa winda umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wzrokowy poprzez tablice informacyjne. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest również zapewniana w sposób głosowy przez pracowników Placówki.
Dostępność pętli indukcyjnych wspomagających słyszenie: zakupiono pętlę indukcyjną wspomagającą słyszenie. Urządzenie przekazuje do odbiorcy wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu mówcy. Niedosłyszący do odbioru sygnału z pętli musi posiadać aparat słuchowy lub procesor dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL).
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby ze szczególnymi potrzebami do konkretnego referatu - stanowiska pracy.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym.
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.
Dostosowanie schodów: zamontowane barierki.
Zapewnienie ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami: Placówka zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami Jednostki.
Dostępność informacji głosowych jest zapewniana przez Pracowników Placówki.
Dostosowanie parkingów: na parkingu przed budynkiem od strony ulicy Jaśminowej jest wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność toalet: toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność tłumacza języka migowego: wśród Personelu Placówki są osoby tłumaczące język migowy. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest przeznaczone dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku w razie potrzeby zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami wszelkie wsparcie podczas wizyt.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul.Tadeusza Kościuszki 25

NIP 531-158-70-33

tel.: +48 23 693 02 64
fax: +48 23 693 06 00

e-mail: dps@dpsnasielsk.pl

EPUAP: /DPSNasielsk/SkrytkaESP
Skype: live:.cid.3d22595773b04d69

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dział Administracyjny
e-mail: gospodarczy@dpsnasielsk.pl

Dział Opiekuńczy
e-mail: opieka@dpsnasielsk.pl

Dział Terapeutyczny
e-mail: terapia@dpsnasielsk.pl

Dział Kadr
e-mail: kadry@dpsnasielsk.pl

Mapa

[obiekt mapy] Przedstawiony jest wycinek mapy miasta Nasielska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.